Uskonnollisen vakaumuksen ja kauppaoikeuden palveluvaatimuksen kollisiosta

Kesäkuun alussa Yhdysvaltain korkein oikeus (Supreme Court of the United States) antoi tuomion jutussa, jossa kristittyä leipuria syytettiin syrjinnästä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Leipuri oli kieltäytynyt valmistamasta design-kakkua homoparin hääjuhlaan.

Ennen Yhdysvaltain korkeimman oikeuden ratkaisua juttua oli käsitelty Coloradon osavaltion ihmisoikeuksien komissiossa, alioikeudessa ja valitustuomioistuimessa. Kukin niistä katsoi vuorollaan, että leipuri oli syyllistynyt syrjintään. Yhdysvaltain korkein oikeus tulkitsi tosiasioita toisin. Ratkaisun mukaan Coloradon osavaltion ihmisoikeusasioiden komissio oli syrjinyt leipuria hänen uskonnollisen vakaumuksensa vuoksi.

Jutussa pohdittiin Coloradon osavaltiossa voimassa olleen tasa-arvoista kohtelua sääntelevän lain suhdetta perustuslailliseen oikeuteen ilmaista uskonnollinen vakaumus. Tasa-arvoa sääntelevän lain mukaan osavaltiossa on kiellettyä seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva diskriminaatio liiketoiminnassa. Tämä kauppaoikeudellinen diskriminaation kielto ja homoparin oikeus saada ostaa leipurilta design-kakku punnittiin korkeimmassa oikeudessa kevyemmiksi kuin leipurin uskonnonvapaus. Korkein oikeus lausui yksiselitteisen arvion Coloradon perusoikeuksien komission menettelystä suhteessa leipuriin:

The [Colorado Civil Rights] Commission’s actions in this case violated the Free Excercise Clause.

Korkeimman oikeuden mukaan design-kakun valmistaminen on sananvapauden piiriin kuuluvaa taiteellista toimintaa. Leipurin ei tarvitse käyttää taiteellisia kykyjään sellaisen teoksen valmistamiseen, jossa ilmenee hänen uskonnollinen vakaumuksensa.

Arvioidessaan tapausta Korkein oikeus viittasi Coloradon osavaltion perusoikeuksia käsittelevän komission ratkaisukäytäntöön: kolmessa muussa tapauksessa leipureiden katsottiin menetelleen Coloradossa lainmukaisesti, kun he olivat kieltäytyneet valmistamasta kakkua koristuksin, joissa tuomittiin homot tai samaa sukupuolta olevien avioliitot.

Korkeimman oikeuden mukaan Coloradon osavaltio rikkoi leipurin uskonnonvapautta arvioidessaan hänen toimintaansa uskonnonvastaisella asenteella. Puuttuessaan siihen, että leipuri kieltäytyi design-kakun valmistamisesta vakaumuksensa johdosta, osavaltio ei suhtautunut leipurin vakaumukseen valtiovallalta edellytettävällä puolueettomuudella.

Tapauksen ratkaisu ei siis perustunut homojen oikeuksiin tai kauppaoikeudelliseen diskriminaation kieltoon. Jutun ratkaisu perustui merkitykseen, joka uskonnonvapaudella on. Homojen oikeus ei ole jutun mukaan muun oikeuden syrjäyttävä peruste, vaan oikeuksia oli punnittava suhteessa perustuslaillisiin vapauksiin. Korkeimman oikeuden mukaan valtio ei saa puuttua siihen, miten leipuri ilmentää uskonnollista vakaumustaan valmistaessaan ainutlaatuisia design-kakkuja. Leipuri saa kieltäytyä tekemästä kakkua, joka ilmentää muuta näkemystä avioliitosta kuin sitä, joka kumpuaa hänen vakaumuksestaan.

Suomessa tapauksesta ei ole kerrottu kaikilta osin objektiivisesti. Kenties pahimmin riman alitti MTV3:n Yhdysvaltojen-kirjeenvaihtaja, joka esitti tapauksen pohjalta mielipidekirjoituksessaan seksuaalisten vähemmistöjen propagandaa, jolla ei ole tosiasiallista yhteyttä oikeustapaukseen. Korkeimman oikeuden ratkaisutekstin toinen lause osoittaa mainitun mielipidekirjoituksen keskeisen väitteen – homoilla ei ole oikeutta ostaa kakkuja – olevan vailla todellisuuspohjaa.